thai-uebersetzen.de | Beglaubigte Übersetzungen | Deutsch/ Thai | Heirat | Legalisation & Visa Service

Deutsch / Thailändisches Übersetzungsbüro | สำนักงานแปลและรับรองเอกสาร ไทย-เยอรมัน | Major Translation Solutions | Surapricha Sutham | Kirana Yimtanorm | Christian Hink

สำนักทะเบียนเขตบางรัก

จดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเขตบางรัก ประเทศไทย

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันในประเทศไทย
ในการขอจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักทะเบียนอำเภอในต่างจังหวัดคู่สมรสฝ่ายชาย
จะต้องไปดำเนินการที่ประเทศของตน เพื่อยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง
คุณสมบัติ ในการขอจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
หรือ
Ehefähigkeitszeugnis เสียก่อน ซึ่งทางสำนักทะเบียนเยอรมันที่ฝ่ายชายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน หรือเคยอยู่
ครั้งสุดท้าย จะเป็นผู้ออกหนังสือดังกล่าวให้ แต่เงื่อนไขก็มีอยู่ว่า จะต้องนำเอกสารของฝ่ายหญิงไปแสดงด้วย ซึ่งจะต้องผ่าน
การแปลเป็นภาษาเยอรมันโดยล่ามแปลที่เป็นที่ยอมรับจากและรับรอง
สถานทูตและศาลเยอรมันเท่านั้น และต้องนำเอกสาร
ไปยื่นให้ทางสถานทูตเยอรมัน รับรองเอกสาร
ไม่ปลอมแปลง หรือ Legalisation เสียก่อน ถึงจะส่งไปให้ฝ่ายชายดำเนินการ
ยื่นขอหนังสือ
รับรองคุณสมบัติฯได้ เมื่อได้เอกสารดังกล่าวมาแล้วค่อยเดินทางมาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย

คนเป็นโสดกับคนที่มีสถานภาพหย่า ใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่างกันอย่างไร?
สำหรับฝ่ายหญิงที่มีสถานภาพเป็นโสดทางสำนักทะเบียนเยอรมันจะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร
เพื่อออกหนังสือรับรอง
คุณสมบัติฯ หรือ
Ehefähigkeitszeugnis ประมาณ 2-3 วันทำการ เว้นแต่ฝ่ายหญิงมีสถานภาพหย่า นั่นหมายความว่าจะต้อง
ใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นในการตรวจสอบเอกสารทะเบียนการห
ย่าของฝ่ายหญิง โดยทางสำนักทะเบียนเยอรมันจะเป็นผู้ส่งเอกสารไป
ให้ฝ่ายบริหารงานยุติธรรมประจำรัฐนั้นๆ
หรือ Landesjustizverwaltung ตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์
ในการตรวจสอบ
แล้วค่อยส่งกลับคืนมายังสำนักทะเบียนเพื่อออกหนังสือรับรองคุณสมบัติฯให้ฝ่ายชายในที่สุด

สำนักทะเบียนเยอรมันออกใบ Ehefähigkeitszeugnis ให้แล้ว ต้อวทำอย่างไรต่อ?
หลังจากได้รับหนังสือดังกล่าวจากบ้านเขาแล้ว ฝ่ายชายถึงจะเดินทางมาประเทศไทยได้เพื่อนำหนังสือรับรองคุณสมบัติฯ หรือ
Ehefähigkeitszeugnis ซึ่งมีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร ไปให้ทางสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย 
ออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย หรือ Konsularbescheinigung โดยจะออกเป็นภาษาไทยและ
ภาษาเยอรมันในฉบับเดียวกัน
ใช้เวลาในการออกหนังสือรับรองฉบับนี้ประมาณ 2 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 50 ยูโร กรณีเร่งด่วน
สถานทูตฯจะออกหนังสือรับรองนี้ให้เลยทันที!


สถานทูตเยอรมันออกหนังสือรับรอง Konsularbescheinigung ให้แล้วต้องทำอย่างไรต่อ?
คู่สมรสสามารถเดินทางไปพร้อมกับหนังสือรับรองจากสถานทูต
เยอรมัน และไปจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเขตบางรัก
ได้ทันที
โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า สำหรับการจดทะเบียนที่เขตบางรักกับชาวต่างชาติ ได้มีการเปลี่ยนระเบียบใหม่
คือคู่สมรสจะต้องไปรับบัตรคิวที่หน้าเขตช่วงเช้าเท่านั้น จะมีเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิววันละ
 8 คิวเท่านั้น กรณีฝ่ายชายไม่สามารถ
พูดภาษาไทย หรืออังกฤษได้เพียงพอ และฝ่ายหญิงไม่สามารถแปลเนื้อหาการจดทะเบียนให้แฟนเข้าใจได้ ทางเจ้าหน้าที่
จะให้ล่ามมา
แปลคนอื่นมาทำหน้าที่แทน และต้องนำพยานที่เป็นญาติฝ่ายหญิงมาด้วยอย่างน้อย 1 คน

กรณีที่ท่านมีจุดประสงคที่จะไปจดทะเบียนสมรสที่
เขตอื่น ในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัดจะต้องนำหนังสือรับรอง
การขอจดทะเบียนสมรส
หรือ Konsularbescheinigung ไปให้ทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนแจ้งวัฒนะ รับรองเป็นครั้งสุดท้ายเสียก่อนถึงจะไปจดทะเบียนที่อื่นได้!

หลังจดทะเบียนสมรสแล้ว ท่านจะได้รับหนังสือสำคัญการสมรส คร. 3 หรือ Heiratsurkunde และทะเบียนสมรส คร. 2
หรือ Heiratsregister
เป็นเอกสาร รับรองสำเนาถูกต้องอย่างน้อยอย่างละ 2 ชุด จากนายทะเบียน ซึ่งต้องนำมารับรอง
Legalisation ด้วย แต่สามารถรอรับได้เลย!


ขั้นตอนสุดท้ายคือ ยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามคู่สมรสไปพำนักอยู่ประเทศเยอรมัน (Antrag auf Familienzusammen-
führung
) ซี่งจะต้องนัดคิวผ่านระบบออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตเยอรมัน ระบบจะโชว์วันที่สามารถยื่นวีซ่า
ล่าสุด
 
ในใบกรอกคำร้องขอยื่นวีซ่าฯ จะต้องแนบสำเนาใบสำคัญการสมรส คร. 3 และสำเนาทะเบียนสมรส คร. 2
พร้อมคำแปล และบสอบผ่านภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานหรือ Zertifikat Deutsch A1 ตัวจริงมายื่นด้วย 


คำร้องขอวีซ่าติดตามสามีของท่าน ก็จะถูกส่งเรื่องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตของฝ่ายชาย หรือ Ausländeramt
หรือ Ausländerbehörde
ในประเทศเยอรมัน เพื่อพิจารณาไปตามขั้นตอนซึ่งระยะเวลาในการออกวีซ่า โดยเฉลี่ยประมาณ 3-8
สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่าหรือช้ากว่า ทั้งนี้ก็แล้วแต่กรณี เมื่อวีซ่าออกแล้วทางสถานทูตจะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์เอง

เมื่อวีซ่าออกแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไป
โปรดนำหนังสือเดิน
ทาง ใบจองตั๋ว และประกันเดินทางไปต่างประเทศ (ทำแค่ 2 เดือนก็พอ) มารับวีซ่าที่สถานทูตฯได้ทันที
ที่ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตโทรมาแจ้งว่าวีซ่าออกแล้ว ณ ตอนนี้ วีซ่าสามารถรับได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับ

บริการล่ามแปลเยอรมัน ที่เขตบางรัก

บริการล่ามด่วน จดทะเบียนสมรสที่
สำนักทะเบียนเขตบางรัก + พยาน!
 ติดต่อ 081-3028197
  

แปลเอกสารแต่งงาน/ ท่องเที่ยวสวิส


บริการแปลเอกสารด่วน วีซ่าแต่งงาน
และวีซ่าท่องเที่ยวไปสวิส
 ติดต่อ 
081-3028197

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ

จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรีย


บริการแปล และยื่นรับรองเอกสาร
ที่กรมการกงสุล+สถานทูตออสเตรีย
 
 ติดต่อ 081-3028197

ผู้เยี่ยมชม

102932
วันนี้วันนี้54
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้185
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้435
เดือนนี้เดือนนี้4638
ทั้งหมดทั้งหมด1029325
You are here สำนักทะเบียนเขตบางรัก