thai-uebersetzen.de | Beglaubigte Übersetzungen | Deutsch/ Thai | Heirat | Legalisation & Visa Service

Deutsch / Thailändisches Übersetzungsbüro | สำนักงานแปลและรับรองเอกสาร ไทย-เยอรมัน | Major Translation Solutions | Surapricha Sutham | Kirana Yimtanorm | Christian Hink

จดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน

การเตรียมเอกสารเพื่อนำมาแปลและรับรองในสถานทูต
ในการขอจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเมืองที่ฝ่ายชายมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศ
เยอรมันนั้น ขั้นตอนใกล้เคียงกับ
การขอจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย นั่นคือ ฝ่ายหญิงจะ
ต้องนำเอกสารแต่งงานของตนเอง มาแปลเป็นภาษาเยอรมัน
โดยล่ามแปลที่เป็นที่ยอมรับจาก
สถานทูตและศาลเยอรมันเท่านั้น และให้สถานทูตเยอรมันเป็นผู้ดำเนินการ รับรองเอกสาร
ไม่ปลอมแปลง หรือ
Legalisation ซึ่งต้องใช้เวลารับรอง 6-8 สัปดาห์ แล้วแต่กรณี โดยทางสถานทูตเยอรมันจะดำเนิน
การส่งหนังสือไปให้อำเภอหรือเขตยืนยันว่าออกเอกสารนั้นจริง
เมื่อสถานทูตฯได้รับหนังสือยืนยันตอบรับแล้วก็สามารถ
รับรองเอกสารที่ยื่นไปได้ทันที

เหตุผลที่เอกสารรับรองช้าเร็วไม่เหมือนกัน
โดยปกติเอกสารจะเสร็จเร็วก็ต่อเมื่อเอกสารนั้นออกจากอำเภอหรือเขตเดียวกัน ความล่าช้ามีหลายสาเหตุ
เช่นอำเภอหรือเขต
ได้รับหนังสือจากสถานทูตฯแล้ว แต่ไม่ตอบรับทันที บางทีก็ไปตกค้างอยู่แผนกอื่นก็มี
พอไปติดต่อก็บอกว่ายังไม่ได้รับ ก็เป็น
ไปได้เหมือนกัน เพื่อให้การรับรองเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
เสียเวลาน้อยที่สุด ฝ่ายหญิงควรที่จะเช็คและติดตามเรื่องที่
อำเภอหรือเขตด้วยตนเอง แต่อย่าโทรไปถามสถานทูตบ่อย ควรรอให้ครบ 8 อาทิตย์ก่อน 
หากอำเภอหรือเขตไม่ได้รับหนังสือ
จากสถานทูตฯจริงๆ
ทางสถานทูตฯจะส่งหนังสือไปใหม่หรือในกรณีเร่งด่วนก็จะโทรติดต่อกับอำเภอหรือเขตทันที

เอกสารรับรองเสร็จแล้ว ต้องส่งอะไรชุดไหนไปให้แฟนที่เยอรมันบ้าง
เมื่อ
เอกสารรับรองเสร็จแล้ว ก็ต้องส่งไปให้ฝ่ายชาย เพื่อให้เขานำไปยื่นคำร้องขอจดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนที่เมืองของ
เขาต่อไป (อย่าลืมถ่ายสำเนาเอกสารแต่งงานทั้งหมดไว้ 2 ชุดสำหรับยื่นวีซ่าทีหลังนะครับ) และต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทาง
ฝ่ายหญิงที่สถานทูตเยอรมันรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ หรือที่เรียกกัน คุ้นปากว่า 
Vollmacht zur
Anmeldung der Eheschliessung in Deutschschland
โดยคู่หมั้นฝ่ายหญิงจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูต
เยอรมันโดยให้ล่ามแปลเป็นผู้กรอกและแปลข้อความในหนังสือ
มอบอำนาจให้ฟังด้วย กรณีที่ฝ่ายหญิงมีสถานภาพหย่าจะมีเอกสาร
เพิ่มมาอีกหนึ่งชุดคือ แบบคำร้องเพื่อขอ
รับการตรวจสอบและยอมรับการจดทะเบียนหย่าในประเทศไทยของฝ่ายหญิงด้วยหรือที่
เรียกว่า
Antrag auf Anerkennung der ausländischen Entscheidung in Ehesachen gem. Familiengesetz
เนื่องจากการหย่าของคนไทย ส่วนใหญ่เป็นการหย่าโดยความสมัครใจต่อหน้านายทะเบียนอำเภอหรือเขต แต่ไม่ได้หย่าโดยศาล
เพราะเหตุนี้จึงต้องมีการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวด้วย

เมื่อแฟนได้รับเอกสารแล้ว ต้องนำไปยื่นที่ไหน ผ่านหน่วยงานใดบ้าง
เอกสารที่ฝ่ายหญิงส่งไปให้คู่หมั้น คู่หมั้นฝ่ายชาย
จะต้องนำเอกสารไปยื่นต่อสำนักทะเบียนที่จะขอจดทะเบียนสมรส เมื่อนาย
ทะเบียนได้รับเอกสารแล้วก็จะตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนที่จะส่งเอกสารทั้งหมดต่อไปยังศาลชั้นสูง เพื่อขอตรวจสอบและอนุมัติ
การจดทะเบียน
สมรสเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ให้ฝ่ายชายขอใบ Bescheinigung über die Anmeldung
der Eheschließung แล้วส่งมาเลยนะครับ เพื่อที่จะดำเนินการนัดคิวขอยื่นวีซ๋าแต่งงานทันที โดยสามารถส่งมา
ให้ฝ่ายหญิง
ทางเมลก็พอแล้วครับ
  
          
หลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่งงานแล้ว ใช้เวลานานไหมกว่าวีซ่าจะออก 
ระยะเวลานับจากวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่งานจนถึงวันที่ได้วีซ่าแต่งงานนั้น กินเวลาประมาณ 1-2
เดือนจะสั้นจะยาวก็ขึ้นอยู่กับ
คิวของชาวต่างชาติที่ไปยื่นคำร้องในเมืองนั้นๆด้วย เพราะสถานทูตจะส่งคำร้อง
ดังกล่าวไปยังกองตรวจคนเข้าเมืองเยอรมันหรือ
Ausländeramt หรือ Ausländerbehördeที่ฝ่ายชายมีภูมิลำเนาอยู่ซึ่งเขาจะได้รับการติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อไป
รายงานตัวและนำเอกสาร
ส่วนตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สัญญาเช่าบ้าน หรือกรรมสิทธิ์แสดงการเป็น
เจ้าของที่พักอาศัย เป็นต้น กองตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณา และแจ้งสถานทูตเยอรมันที่กรุงเทพฯให้ทราบผลการอนุมัติ วีซ่า
แต่งงานซึ่งทางสถานทูตก็จะพิจารณา เป็นด่านสุดท้ายก่อน การอนุมัติวีซ่า
แต่งงานในที่สุด สำหรับฝ่ายหญิงที่ได้ส่งเอกสารไปให้
ฝ่ายชายและยื่นวีซ่าแต่งงานตามขั้นตอนที่กล่าวมา
ข้างต้นทั้งหมดแล้วนั้น ก็ถือว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วกล่าวสั้นๆคือ รอวีซ่า
อย่างเดียวและเมื่อวีซ่า
แต่งงาน ออกแล้วทางสถานทูตจะเป็นฝ่ายโทรไปแจ้งให้ท่านทราบเองครับ
บริการล่ามแปลเยอรมัน ที่เขตบางรัก

บริการล่ามด่วน จดทะเบียนสมรสที่
สำนักทะเบียนเขตบางรัก + พยาน!
 ติดต่อ 081-3028197
  

แปลเอกสารแต่งงาน/ ท่องเที่ยวสวิส


บริการแปลเอกสารด่วน วีซ่าแต่งงาน
และวีซ่าท่องเที่ยวไปสวิส
 ติดต่อ 
081-3028197

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ

จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรีย


บริการแปล และยื่นรับรองเอกสาร
ที่กรมการกงสุล+สถานทูตออสเตรีย
 
 ติดต่อ 081-3028197

ผู้เยี่ยมชม

102932
วันนี้วันนี้56
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้185
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้437
เดือนนี้เดือนนี้4640
ทั้งหมดทั้งหมด1029327
You are here จดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน