thai-uebersetzen.de | Beglaubigte Übersetzungen | Deutsch/ Thai | Heirat | Legalisation & Visa Service

Deutsch / Thailändisches Übersetzungsbüro | สำนักงานแปลและรับรองเอกสาร ไทย-เยอรมัน | Major Translation Solutions | Surapricha Sutham | Kirana Yimtanorm | Christian Hink

วีซ่าบุตรติดตามมารดา

วีซ่าบุตรติดตามมารดาไปพำนักอยู่ในประเทศเยอรมัน

  
  ท่านที่จดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีจุดประสงค์ที่จะ
  นำบุตรของท่าน
เดินทางไปพำนักอยู่ที่เยอรมันด้วย จะต้องเตรียมเอกสารของบุตร
  ที่ใช้ประกอบหลักฐานสำหรับการยื่นวีซ่าติดตามมารดา ณ สถานทูตเยอรมัน

  เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าบุตรติดตามมารดา ต้องเป็นต้นฉบับหรือที่รับรอง
  สำเนาทุกต้องเท่านั้น!

  สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร และรูปถ่าย 3 ใบ ขนาด 2 นิ้ว (
พื้นหลังรูปต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
  • หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร ออกโดยอำเภอ   
  • ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือ/และใบเปลี่ยนนามสกุลของบุตร (ถ้ามี)
  • กรณีที่บิดามารดาบุตรจดทะเบียนหย่ากัน และมีทะเบียนการหย่า (คร. 6) หรือมีคำพิพากษาระบุว่า
     มารดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตรได้
     กรณีหย่าโดยศาล ต้องมีรายงานกระบวนพิจารณา (22) ด้วยว่า เด็กมาศาลจริง และศาลได้สอบปากคำ
     เด็กแล้วว่า 
เต็มใจที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับมารดาที่ประเทศเยอรมัน!

  • สำเนาหนังสือเดินทางแม่เด็ก

  • สำเนาหนังสือเดินทางคู่สมรสชาวเยอรมัน (เอกสารประกอบคำร้องวีซ่า)
  • สำเนาหน้าที่มีตราวีซ่าพำนักของแม่เด็ก

  • ใบสมรส (เอกสารประกอบคำร้องวีซ่า)

โปรดทราบ: เงื่อนไขการยื่นวีซ่าบุตรติดตามมารดา!
เอกสารดังกล่าวต้องนำมาแปลเป็นภาษาเยอรมัน และให้สถานทูตเยอรมันดำเนินการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง
(Legalisation) เสียก่อน ถึงจะโทรนัดคิวยื่นวีซ่าได้!!!
ระยะเวลาในการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ใช้เวลา 6-8 สัปดาห์
โดยประมาณ!!! วันที่นัดยื่นวีซ่าฯ ต้องนำบุตรมาแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมันด้วย!!!

หลังยื่นวีซ่า สถานทูตจะส่งเรื่องไปที่กองตรวงคนเข้าเมืองซึ่งจะเป็นฝ่ายติดต่อกับทางคู่สมรสชาวเยอรมัน
ให้มาแสดงตนและนำเอกสารมายื่น เช่น หลักฐานที่พักอาศัย เงินเดือน สัญญาวาจ้าง เป็นต้น หลังจากนั้นทาง Ausländeramt
จะส่งคำพิจารณาการออกวีซ่ามาให้สถานทูต และสถานทูตก็จะตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้าย และแจ้งผลการออกวีซ่าให้บุตรของ
ท่านทางโทรศัพท์ทราบ วันที่มารับวีซ่า ท่านจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปแสดงต่อสถานทูตด้วย 

           1) หนังสือเดินทางของเด็ก 
           2) ใบประกันสุขภาพกรณีเดินทางไปต่างประเทศ 3 เดือน แนะนำให้แฟนทำกับบริษัทเยอรมัน 
               หรือขอหนังสือรับจาก Krankenkasse ของแฟนฝรั่งว่าเอาชื่อเด็กเข้าประกันสุขภาพเยอรมันแล้ว
               (ส่งมาทางเมล์ก็ได้ ไม่ต้องใช้ตัวจริงครับ)  
           3) ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน (วีซ่าบุตรติดตามมารดา ไปรับได้ ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดีเท่านั้นครับ)  

ข้อควรระวัง!!!
หากท่านประสงค์ที่จะเดินทางจากเยอรมันมาประเทศไทยเพื่อมารับบุตรของท่านด้วยตนเอง
ควรจะซื้อตั๋วเครื่องบินต่อเมื่อวีซ่าบุตรของท่านออกแล้วเท่านั้น เพราะหากท่านเดินทางมาก่อน จะทำให้เสียเวลาคอย
วีซ่าเกินความจำเป็น และอาจทำให้ตั๋วเครื่องบินที่จองไว้ให้บุตรเสียไปฟรีๆก็ได้!!!  

กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่พ่อเด็กได้เคยจดทะเบียนรับรองบุตรที่อำเภอหรือเขตไว้ก่อนแล้ว
ท่านในฐานะ ผู้เป็นมารดาจะ
ไม่สามารถนำบุตรไปได้เลย จนกว่าจะไปขอให้ศาลครอบครัวประจำจังหวัด ที่เด็กมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน ออกเป็น คำสั่งศาล โดยให้โอนอำนาจปกครองบุตรให้แก่มารดา
แต่เพียงผู้เดียวเสียก่อน ทั้งนี้บิดา
ของเด็กต้องมาที่ศาลเพื่อยินยอมด้วย!
(หากมีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพฯ ต้องไปที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทร. 0 2272 5201-2 ,0 2272 5223-5 


ในกรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่ากัน และอำนาจปกครองบุตรเป็นของฝ่ายบิดา ก็ต้องให้ศาลดังกล่าวออกคำสั่งศาล
โอนอำนาจปกครองบุตรของบิดาให้มารดาแต่เพียงผู้เดียว ถึงจะนำบุตรไปอยู่เยอรมันได้

บริการล่ามแปลเยอรมัน ที่เขตบางรัก

บริการล่ามด่วน จดทะเบียนสมรสที่
สำนักทะเบียนเขตบางรัก + พยาน!
 ติดต่อ 081-3028197
  

แปลเอกสารแต่งงาน/ ท่องเที่ยวสวิส


บริการแปลเอกสารด่วน วีซ่าแต่งงาน
และวีซ่าท่องเที่ยวไปสวิส
 ติดต่อ 
081-3028197

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ

จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรีย


บริการแปล และยื่นรับรองเอกสาร
ที่กรมการกงสุล+สถานทูตออสเตรีย
 
 ติดต่อ 081-3028197

ผู้เยี่ยมชม

102934
วันนี้วันนี้73
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้185
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้454
เดือนนี้เดือนนี้4657
ทั้งหมดทั้งหมด1029344
You are here วิซ่าบุตรติดตามมารดาไปอยู่ประเทศเยอรมัน